Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka prywatności

Polityka prywatności - KB ZARZĄDCA Sp. z o.o. 

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady przetwarzania  i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie  powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej  przez nas działalności gospodarczej. 

 

1. Co to są dane osobowe ? 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę  od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię  i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe),  jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu  zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. 

 

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ? 

Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy  oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami  lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane. 

 

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ? 

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi  – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również  działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

 

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie  oraz bezpieczeństwo)? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest K B Zarządca Nieruchomości  Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 22/1, 82-200 Malbork: 5792271383, REGON: 383913270. 

Z Administratorem Danych można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym: K  B Zarządca Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 22/1, 82-200 Malbork:  5792271383, REGON: 383913270 oraz pod adresem poczty elektronicznej: biuro@kb.zarzadca.pl 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie: Marek Mróz, z którym  kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@biuropiomar.pl 

 

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej  z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach: 
 • Jeżeli jesteś naszym klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem  ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą  potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym  celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
 • Jeżeli korzystasz z naszych usług, możemy także przetwarzać Twoje dane na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym oraz zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO gdzie przetwarzanie jest  niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na  podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz  prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym  poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych  oraz piktogramów.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte  w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej.  Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących  na Administratorze wynikających z art. 22[1] § 1 i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26  czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) i odbywa się zgodnie  art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed  zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane  osobowe, inne niż wymienione w art. 22[1] § 1 i § 3 Kodeksu Pracy mogą być  przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody,  którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie  zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane  przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady  przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego  przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.
 • Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki  cookies – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez naszą stronę internetową, Twoje dane  przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie udzielonej  zgody na kontakt.
 • Przetwarzamy także Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających  z odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek  wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony  interes administratora).
 • Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami  społecznościowymi: Fan Page na Facebook – KB Zarządca, Strona Google KB  Zarządca Nieruchomości Sp. z o.o., kanał na YouTube – KB Zarządca  Nieruchomości, Krzysztof Barnaś – Strona na Linkedin – Dane te są przetwarzane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie  usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Fanpage oraz zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i  użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy  użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza prawi  wolności użytkowników.
 • Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z  odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek  wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony  interes administratora).
 • W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje  statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o  sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i  podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o  urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies  lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są  przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie  Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości  oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie  narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są  bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na  specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania  zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości  świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym,  lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.  Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę  ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików  cookies lub innych podobnych technologii.
 • Zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji marketingowych o swoich  usługach oraz informacji z bieżącej działalności. Wyświetlanie tych treści jest  dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z  prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści  związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które  administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i  wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści  podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim  celem wizyty na stronie. 

 

6. Komu przekazujemy Twoje dane ? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom  przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy  niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też  obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie  innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych  przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas  z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie. 

Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich  poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych  stronach oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google, Facebook:  Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw  trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na  podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską  zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców  tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Obecnie usługi oferowane przez Google, Facebook oraz LinkedIn dostarczane są głównie  przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo  zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej  informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego  tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych. 

 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum  zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu  wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych  i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,  że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je  uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą  nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli  lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też  przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości. 

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim  zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz  mógł się temu sprzeciwić. 

 

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do: 

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności  przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO,  do którego link zamieściliśmy powyżej. 

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi  obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz  likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje  dane. Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać  w swojej dokumentacji finansowo – księgowej przez okres jaki reguluje aktualnie  obowiązujący przepis prawa. 

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy  Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje  ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu. 

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby  charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka.  Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby. 

Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron  internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym  oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a Ty jako Użytkownik  zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

 

10. Jak chronimy Twoje dane? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki  organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne  zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym.  Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności  a także powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób  ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego  wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany  przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest  zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony.  Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą  stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała  do Ciebie przez Internet. 

Pamiętaj że Ty, jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować staranności  w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet,  w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować  zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie. 

 

11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności,  zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane  z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie  lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje  się data publikacji oraz aktualizacji Polityki prywatności. 

 

13. Administrator na swoich stronach stosuje: 

Formularz użytkownika aplikacji IKM – wymaga on podania w odpowiednim miejscu  swojego kodu użytkownika i hasła. Pola te są obowiązkowe. Korzystanie z aplikacji oznacza, że użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych tam zawartych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,  jednakże konieczne do korzystania z aplikacji E-info. Zgoda może zostać w każdej chwili  wycofana, co spowoduje zaprzestanie udostępniania użytkownikowi zasobów aplikacji e info zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. 

 

14. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie 

Na naszej stronie www.kb.zarzadca.pl znajdują się także linki odsyłające do innych stron,  filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy  jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych  lub przyszłych właścicieli. 

Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.kb.zarzadca.pl stanowią przedmiot  praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video,  bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści  w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 

 

Polityka plików cookies 

1. Czym są pliki cookies i do czego służą? 

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez  serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane  przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania  Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu 

używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany  do możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji. 

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych,  stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.  Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie  do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.  Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy – 

wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp.  Korzysta z nich także nasza strona. 

 

2. Co robią pliki cookies? 

Generalnie działają one na następujących zasadach: 

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron  internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał  stronę,
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi  użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie  wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani  w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich  zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych  przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej  dopasowana do indywidualnych preferencji. 

 

3. Jakie są rodzaje plików cookies? 

Występują następujące typy cookies: 

 • „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami,  przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te  pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały  poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane  z urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,
 • „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często  odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez  dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za  każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane  na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi”  (tracking cookies),
 • „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi  zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd.,  współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są  dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie  Wszelkie prawa zastrzeżone dla KB Zarządca Nieruchomości Sp. z o.o.